Reklamačný poriadok

Záruka

Na všetok tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov, pokiaľ sa neudáva inak. Záruka se nevzťahuje na opotrebovanie tovaru bežným používaním, poškodený neodbornou montážou, manipuláciou a zaobchádzaním.

Ak je súčasťou balenia svetelný zdroj, alebo batéria, jedná sa o spotrebný materiál ktorý sa dodáva zadarmo. Z toho dôvodu sa na neho nevzťahuje záruka 24 mesiacov. Záruka sa vzťahuje iba na osvetlenie (lampu), nie na zadarmo dodaný spotrebný materiál (svetelný zdroj, batéria atd.).

Odstúpenie od zmluvy a stornovanie objednávky

zo strany kupujúceho

V súlade so zákonom má zákazník právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy v tejto lehote a dodržanie nižšie uvedených podmienok podľa zákona 102/2014 je garanciou vrátenia plnej kúpnej ceny tovaru.

 • kontaktujte nás na objednavky@nabytok-a-interier.sk a dohodnite si spôsob vrátenia tovaru
 • tovar, ktorý chcete vrátiť v tejto lehote /14 dní/ musí byť v pôvodnom obale, nesmie niesť známky použitia, musí byť nepoškodený a kompletný /vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu/
 • peniaze Vám budú vrátené poukážkou alebo prevodom na Váš účet do 14 dní od dňa platnosti odstúpenia od zmluvy s podmienkou vrátenia tovaru spotrebiteľom
 • v prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok, nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený späť na náklady odosielajúceho

Zákazník je oprávnený stornovať objednávku kedykoľvek v priebehu doby, kým mu je oznámené, že jeho objednávka je pripravená k expedícii. V prípade, že bol tovar už uhradený /zálohová platba predom/, budú mu vrátené peniaze v plnej výške uhradenej sumy. Storno objednávky sa realizuje písomne mailom na adresu objednavky@nabytok-a-interier.sk.

zo strany dodávateľa

V prípade, že zo strany výrobcu došlo k ukončeniu výroby tovaru, zmene ceny alebo zo závažných prevádzkových dôvodov na strane dodávateľa, je dodávateľ oprávnený zmeniť termín dodania, alebo objednávku zrušiť. O tejto skutočnosti budete bez zbytočného odkladu informovaný na Vami uvedený mail, alebo telefón. V prípade, že ste tovar už zaplatili, bude Vám vrátená celá čiastka v hodnote nedodaného tovaru.

V prípade zastavenia výroby časti objednaného tovaru, bude zákazníkovi ponúknuté dodanie dostupného tovaru, dodanie náhradného tovaru alebo stornovanie objednávky.

Reklamačný poriadok

Informácie podávané zo zákona

 1. Reklamačný poriadok popisuje zásady a princípy uplatňované pri reklamácii dodávaného tovaru. Tento reklamačný poriadok nevylučuje a ani neobmedzuje akékoľvek záväzné a zákonné práva zákazníka alebo akékoľvek práva zákazníka voči predávajúcemu. Práva a povinnosti vyplývajúce zo záruky poskytovanej na výrobky sa riadia všeobecne záväznými ustanoveniami o predaji tovaru v obchode v zmysle Občianskeho zákonníka.
 2. Ak sa počas záručnej doby objaví na výrobku závada spôsobená chybnou konštrukciou, spracovaním alebo materiálom, po splnení nasledujúcich podmienok bude vadný výrobok /alebo jeho časť či súčasť/ bezplatne opravený alebo vymenený za nový. Reklamovaný výrobok alebo časť musí byť kompletná. Záruka poskytovaná výrobcom sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené ohňom, vodou, statickou elektrinou alebo inou živelnou udalosťou, nesprávnym používaním výrobku, opotrebením, mechanickým poškodením alebo neodborným nastavením, modifikáciou, opravou alebo nesprávnym spôsobom použitia, nezlúčiteľným s návodom na požitie, technickými normami či bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike. Záruka sa tiež nevzťahuje na poškodenia výrobku skladovaním mimo teplotný rozsah -20°C až 45°C.
 3. Dodavateľ sa zaväzuje vybaviť reklamáciu /záručnú opravu/ do 30 pracovných dní odo dňa prevzatia písomného uplatnenia reklamácie vrátane reklamovaného tovaru.
 4. Záručná lehota sa poskytuje na obdobie 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záručná lehota začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim, alebo povereným dopravcom.

 

Reklamácia musí obsahovať:

 • názov reklamovaného tovaru
 • konkrétny popis závady
 • reklamovaný výrobok alebo reklamovanú časť
 • kópiu dokladu o nadobudnutí /faktúru/
 • záručný list /u príslušenstva je záručným listom doklad o nadobudnutí - stačí kópia/
 • adresu, kam zaslať vybavenú reklamáciu a kontakt na Vás /tel. číslo, email/

Ak uvedené náležitosti nebudú obsahom reklamácie, nebude sa môcť reklamačné oddelenie touto reklamáciou zaoberať. Reklamovaný tovar je nevyhnutné na našu adresu dopraviť akýmkoľvek spôsobom. V prípade uznania reklamácie bude opravený alebo vymenený výrobok dopravený späť na naše náklady.

Reklamačný protokol Vám bude vystavený a zaslaný emailom do 3 pracovných dní od obdržania reklámacie. Rovnakým spôsobom budete informovaný o vybavení reklamácie a zaslaní opraveného alebo vymeneného výrobku späť na Vašu adresu. Pre informácie podávané zo zákona kliknite tu

Alternatívne riešenie sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na veduci@byvajsnami.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. zoznam týchto subjektov nájdete tu: http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Záručný a pozáručný servis poskytuje: FreePort, spol. s r.o.,Športová 2757, 024 01 Kysucké Nové Mesto V prípade otázok nás kontaktujte na osvetlenie@byvajsnami.sk alebo na tel.č.: 041/421 31 49, mobil: 0911/845016. Ďalej je možné využiť servisné miesta výrobcu, ktoré sú popísané v návodoch na použitie k jednotlivým výrobkom. Na požiadanie vám ich zoznam ku konkrétnemu produktu zašleme.

Naše výhody oproti konkurencii:

 • u nás kúpite to čo inde nemajú
 • veľmi výhodné CENY
 • DOPRAVA po celej SR
 • splátkový predaj
 • široký výber - dizajnové aj klasické osvetlenie
 • zľava na ďalší nákup (vernostný program)
Registrace